หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสียอากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศกรมศุกากร 103/2564

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสียอากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีผล 1 ก.ค. 2564

https://www.customs.go.th/cont_strc_download_with_docno_date.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&current_id=14232932404e505f49464b4d464b47