ถามและตอบ

Questions

คำถาม ต้องการส่งออกสินค้าต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ตอบ  ลูกค้าต้องเตรียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกต้นไม้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆค่ะ โดยการขึ้นทะเบียนดังกล่าวจะใช้เอกสารดังนี้ค่ะ

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน กรณีนิติบุคคล (หากบุคคลธรรมดาใช้เพียง สำเนาบัตร ปชช และ สำเนาทะเบียนบ้าน)

  • สำเนาหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน
  • สำเนา ภพ.20 หรือ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการตามที่หนังสือรับรองระบุ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการตามที่หนังสือรับรองระบุ
  • สำเนาหนังสือรับรองตรายาง ใบ บอจ.3

คำถาม การขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกต้องติดต่อหน่วยงานไหนบ้างค่ะ ถ้ากรณีเป็นต้นไม้

ตอบ

  1. กรมศุลกากร เป็นการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสินค้าเกี่ยวกับการทำใบขนสินค้าขาออก
  2. กรมวิชาการเกษตร เป็นการขึ้นทะเบียนเพื่อขอเอกสารประกอบการส่งสินค้าด้านพืชการเกษตร หรือ ใบ Phyto

คำถาม ทางบริษัทมีรถบริการไหมค่ะ

ตอบ บริษัทมีบริการรถรับสินค้าค่ะ ส่วนค่าใช้จ่ายจะเรียกเก็บตามระยะทางของสถานที่รับสินค้า รถของเรามีบริการรถ 2แบบค่ะ คือรถ 4 ล้อ/6 ล้อ/10 ล้อ ทั้งรถปกติและรถห้องเย็นค่ะ