ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ บริเวณอาคารสำนักงานสุทธิสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความปลอดภัยจากภัยพิบัติประเภทอัคคีภัย เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานถึงความปลอดภัยขณะเกิดเหตุ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งในการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีภัยในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการบรรยายกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และการอพยพหนีไฟ, สาธิตการดับเพลิง, ซ้อมอพยพผู้ประสบภัยจากที่สูง